Regulamin

REGULAMIN KLUBU VAN DIESEL

Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub Van Diesel mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

1. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub Van Diesel zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w klubie.

2. O wejściu osób na teren klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren klubu bez podania przyczyny.

3. Wstęp do klubu jest jednorazowy z wyłączeniem osób posiadających specjalne opaski V.I.P.

4. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, w przypadku kobiet a, poniżej 23 roku życia, w przypadku mężczyzn, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownik ma prawo do wylegitymowania gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w klubie przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.

6. Osoby przebywające w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7. Zabrania się wnoszenia na teren klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości klubu.

8. Selekcjoner ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu.

9. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin klubu zostaną wyproszone z lokalu.

10. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu klubu, selekcjoner oraz pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.

11. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy klubu mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w klubie odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.

12. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

13. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

14. Gość klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

16. W piątki i w soboty na wieczory panieńskie/kawalerskie/urodziny przewidziany jest rabat na pełne butelki alkoholu w wysokości 50% od ceny wyjściowej na pierwsze zamówienie realizowane u obsługi kelnerskiej. Rabat udzielany jest wyłącznie tym osobom, które mają zarezerwowane miejsca siedzące w klubie Van Diesel, pod adresem Stary Rynek 88 w Poznaniu.

17. Rezerwacje dokonywane są za pośrednictwem strony www.emenago.com. W kwocie rezerwacji zawarte są pakiety alkoholowe przypisane do poszczególnych stolików.

18. Rezerwacje trzymane są do godziny 23:30, po tej godzinie rezerwacja przepada.

19. Manager może zmienić numer stolika lub loży bez podania przyczyny.

20. Manager może odwołać rabat bez podania przyczyny.

21. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

22. Godzina zamknięcia klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera klubu.

23. Klub Van Diesel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie klubu.

24. Wejście na teren klubu lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczny z akceptacja regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku tej osoby przez klub do celów marketingowych i promocyjnych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji medialnej.

25. Właścicielem witryny jest firma Holiday Park&Resort sp. z o.o. sp. k.

Regulamin Szatni

 1. Szatnia jest obowiązkowa
 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 2 złote.
 3. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki.
 4.  Na jednym numerku wieszamy maksymalnie jedną kurtkę.
 5. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 6. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak kurtki na danym wieszaku.
 7. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie.
 8. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.
 9. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki) pozostawione w rękawach lub kieszeniach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu, klub nie podnosi odpowiedzialności.
 12. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy klubu do kwoty 200 zł.
 13. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni.
 14. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.